Praktijk Mindfulness Den Bosch

1. Wanneer u na het voorgesprek akkoord gaat met deelname aan een training bent u ingeschreven voor Praktijk Mindfulness Den Bosch.
2. Voor aanvang van de training vindt er een voorgesprek plaats. Zowel de deelnemer als de trainer kan tijdens of na het voorgesprek besluiten de deelname niet door te laten gaan. In dat geval zijn geen kosten verschuldigd.
3. De deelnemer is verzekerd van een deelnameplaats nadat Praktijk Mindfulness Den bosch deelname heeft bevestigd.
4. Na bevestiging van de inschrijving is de deelnemer gehouden tot betaling van het daarvoor staande bedrag.
5. Het minimum aantal deelnemers voor een training of andere activiteit is 4. Indien het minimum aantal deelnemers voor de start van geplande groep niet is behaald, behoudt de trainer zich het recht voor de deelnemer door te plaatsen na de eerst volgende geplande groep met het minimum aantal deelnemers. Dit na overleg met de deelnemer.
6. Het cursusgeld is het bedrag zoals vermeld op de website en dient te worden voldaan binnen 14 dagen na inschrijving en ten minste voor aanvang van de eerste bijeenkomst. De overschrijvingsgegevens zijn vermeld op de factuur die samen met de bevestigingsbrief verstuurd wordt (per post of per e-mail).
7. Annulering: Na het definitief worden van de inschrijving geldt de volgende annuleringsregeling:
tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 50,- in rekening gebracht;
tot drie weken voor aanvangsdatum wordt 50% in rekening gebracht;
tot één week voor aanvangsdatum wordt 80% in rekening gebracht
binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk;
bij stoppen tijdens de training is geen restitutie mogelijk.
wanneer een deelnemer, gedurende de gestarte training of vanaf het begin van de ingeschreven training, niet aanwezig is, blijft hij/zij het totaalbedrag of het resterende bedrag verschuldigd.
8. Bij schade gemaakt door deelnemer, wordt de deelnemer aansprakelijk gesteld.
9. De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de training relevante informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid, en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden.
10. De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen aan oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij Praktijk Mindfulness Den Bosch of de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.
11. Elke deelnemer dient zich te houden aan de voor de locatie geldende huisregels: roken is niet toegestaan. Gebruikmaken van mobiele telefoon tijdens de training in de locatie wordt afgeraden.
12. Door omstandigheden kunnen er soms kleine wijzigingen plaatshebben betreffende uren, plaats of data. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld.
13. Indien de cursus door uitval (ziekte) van de trainer wordt afgebroken, en inhalen is niet mogelijk, ontvangt de deelnemer restitutie van het cursusgeld voor de bijeenkomsten die niet worden gehouden, dus naar rato.
14. Indien noodzakelijk kan Praktijk Mindfulness Den Bosch de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.
15. Inschrijving en deelname aan een mindfulnesstraining bij Praktijk Mindfulness Den Bosch betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.