Praktijk Mindfulness Den Bosch

Voor u ligt de privacyverklaring van Praktijk Mindfulness Den Bosch.

Praktijk Mindfulness Den Bosch vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 vervangt de Europees geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat u helder en volledig dient te worden geïnformeerd over wat met uw persoonsgegevens wordt gedaan.

In deze privacyverklaring van Praktijk Mindfulness Den Bosch wordt beschreven hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze verklaring is opgezet aan de hand van de stappen die de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/2017- 11_stappenplan_avg_online_v2.pdf binnengehaald op 30 april 2018) en de Kamer van Koophandel (https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/avg/ binnengehaald op 30 april 2018) op hun site hebben vermeld.

Bedrijfsgegevens:

Praktijk Mindfulness Den Bosch is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Als u contact opneemt met Praktijk Mindfulness Den Bosch of wanneer u gebruikt maakt van een van de diensten, dan worden uw persoonsgegevens mogelijk verwerkt. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met de regels op grond van de AVG. Via deze privacyverklaring wordt u uitgelegd welke persoonsgegevens Praktijk Mindfulness Den Bosch van u verzamelt, waar deze gegevens voor worden gebruikt en hoe uw privacy hierbij is gewaarborgd.

Bedrijfsgegevens: 

Naam: Praktijk Mindfulness Den Bosch
Bezoekadres: Hintham 124b, 5246AK, Rosmalen.
Postadres: Hintham 124b, 5246AK, Rosmalen
KvK-nummer: 69976473.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met Willemijn van den Houten. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar info@praktijkmindfulnessdenbosch.nl of u kunt bellen met naar 06-22570733.

Begrippen in de privacyverklaring van Praktijk Mindfulness Den Bosch.

In deze privacyverklaring wordt de volgende betekenis gegeven aan gehanteerde begrippen:

 • Praktijk Mindfulness Den Bosch: eenmanszaak Praktijk Mindfulness Den Bosch (KvK-nummer: 69976473 ), gevestigd op Hintham 124b, 5246AK, Rosmalen.
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de Privacyverklaring Praktijk Mindfulness Den Bosch versie 9 juli 2022 Pagina 3 van 6 hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (bron: Publicatieblad van de Europese Unie, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_- _679_definitief.pdf binnengehaald op 17 mei 2018).
 • Bijzondere persoonsgegevens: gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging; ras; politieke voorkeur; gezondheid; seksuele leven; lidmaatschap van een vakbond; strafrechtelijk verleden. Ook het burgerservicenummer (BSN) is een bijzonder persoonsgegeven, omdat het een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is.
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (bron: Publicatieblad van de Europese Unie, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_- _679_definitief.pdf binnengehaald op 17 mei 2018).

Persoonsgegevens die Praktijk Mindfulness Den Bosch van u verwerkt

Omdat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk Mindfulness Den Bosch, of een voornemen hebt om hiervan gebruik te maken of omdat u de gegevens zelf verstrekt, worden van u, maximaal, de volgende gegevens verwerkt:

 •  Voorletter, voor-en achternaam
 •  Straatnaam ∙ Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd.

Praktijk Mindfulness Den Bosch verwerkt geen bijzondere gegevens. Alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren worden verwerkt. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt:

 • in de fase vóór de inschrijving voor een mindfulnesstraining (om vragen te kunnen beantwoorden; gesprek waarin ingegaan wordt op vraag tot training);
 • tijdens het voorgesprek van de mindfulnesstraining (om relevante gegevens door te nemen voor de begeleiding in de training);
 • in de fase van inschrijving ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst als zodanig (de eigenlijke mindfulnesstraining);
 • in de financiële fase, het proces om het financiële gedeelte af te wikkelen (de betaling); Privacyverklaring Praktijk Mindfulness Den Bosch versie 9 juli 2022 Pagina 4 van 6

Tijdens de mindfulnesstraining worden geen gegevens genoteerd. Dit gebeurt alleen bij het voorgesprek met uw nadrukkelijke toestemming. Als Praktijk Mindfulness Den Bosch deze gegevens niet verwerkt is het immers niet mogelijk om in te gaan op uw vragen, u te begeleiden tijdens de training tot en met het eindgesprek en de bijbehorende factuur op te sturen. Praktijk Mindfulness Den Bosch verwerkt uw persoonsgegevens ook als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst (belastingaangifte).

Voorts worden aanmeldgegevens verwerkt die te maken hebben met:

 • de inschrijving van terugkombijeenkomsten of vervolgtraining;
 • de inschrijving voor workshops;
 • nadere informatievoorziening over nieuwe trainingen, nieuwe workshops, actuele ontwikkelingen of nieuwsbrief).

Aan wie geeft Praktijk Mindfulness Den Bosch  persoonsgegevens door?

Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. De situatie waarin zich dit voordoet is wanneer de werkgever de training die u volgt betaalt. Indien de werkgever de training betaalt, wordt uw naam aan de werkgever doorgegeven op de factuur en bijbehorende e-mail, dit alleen in overleg met u en na mondelinge dan wel schriftelijke toestemming. Verder verstrekt Praktijk Mindfulness Den Bosch alleen persoonsgegevens aan derden als dit onvermijdelijk is op grond van een wettelijke verplichting (belastingdienst) en zal in dit verband alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en websitebezoekers.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de overeenkomst (de training) naar behoren uit te voeren.

 • Uiterlijk tot zes (6) weken na de training, en indien geen eindgesprek plaatsvindt zes (6) weken na de training – worden, met uw nadrukkelijke toestemming, korte, niet herleidbare aantekeningen uit het voorgesprek bewaard. Na het eindgesprek, of zes (6) weken na de training, worden deze aantekeningen óf aan u meegegeven óf vernietigd;
 •  In verband met fiscale bewaarplicht, worden uw persoonsgegevens uit het inschrijfformulier en/of de factuur zeven (7) jaar bewaard;
 • Maakt u uiteindelijk geen gebruik van de dienstverlening van Praktijk Mindfulness Den Bosch dan geldt het volgende voor de verwerking van uw persoonsgegevens: – Er is een ingevuld inschrijfformulier én de factuur is al verzonden – én u heeft een creditnota ontvangen: dan geldt een fiscale bewaarplicht van zeven (7) jaar; – Er is een ingevuld inschrijfformulier én er is nog géén factuur verzonden, dan worden uw gegevens binnen een termijn van vier (4) weken vernietigd of verwijderd; Privacyverklaring Praktijk Mindfulness Den Bosch versie 7 juli 2022 Pagina 5 van 6 – Er is e-mail verkeer geweest, maar u neemt geen contact meer op, dan worden uw emails en e-mailadres binnen vier (4) weken verwijderd;
 • Indien u op de maillijst staat van de nieuwsbrief van Praktijk Mindfulness Den Bosch, dan worden uw naam met voorletter en e-mailadres bewaard tot het moment van opzeggen. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief worden uw gegevens vernietigd of verwijderd voor zover ze niet vallen onder een fiscale bewaarplicht;

Verwerkersovereenkomst

Praktijk Mindfulness Den Bosch heeft een verwerkersovereenkomst met de websitebouwer: GraphicGenie, Kamerlingh Onnesstraat 27J, 1821BP, Alkmaar.

Praktijk Mindfulness Den Bosch en GraphicGenie zijn een overeenkomst aangegaan voor het bouwen van een website met een contactformulier. Het contactformulier kan gebruikt worden door bezoekers van de website van Praktijk Mindfulness Den Bosch om gegevens achter te laten. Het invullen is niet verplicht, men kan ook via telefoon of e-mail contact opnemen. De gegevens van het contactformulier worden verzonden aan het e-mailadres info@praktijkmindfulnessdenbosch.nl, zoals ingesteld in het websitebeheersysteem en wordt opgeslagen in het websitebeheersysteem. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het honoreren van het contactverzoek en worden op gezette tijden verwijderd door Praktijk Mindfulness Den Bosch. GraphicGenie controleert deze gegevens niet.

Gebruik van hyperlinks en cookies of vergelijkbare technieken.

Website www.praktijkmindfulnessdenbosch.nl heeft een SSL certificaat. Deze is te bekijken door te klikken op het slotje links naast de websitenaam.

De website van Praktijk Mindfulness Den Bosch maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen cookies op uw apparaat worden opgeslagen als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies is uw toestemming nodig. U kunt deze instellen of wijzigen via de privacypagina van de website https://www.praktijkmindfulnessdenbosch.nl of in uw browser. Privacyverklaring Praktijk Mindfulness Den Bosch versie 9 juli 2022 Pagina 6 van 6 De cookies op genoemde website worden gebruikt om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om het websiteverkeer op deze website te analyseren. Ook wordt informatie over uw gebruik van deze site gedeeld met partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de webpagina’s worden weergegeven.

De website van Praktijk Mindfulness Den Bosch bevat hyperlinks naar websites van derden. Praktijk Mindfulness Den Bosch is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, het gebruik van cookies door deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Lees hiertoe de privacyverklaring van de door u bezochte website.

Beveiliging van uw persoonsgegevens door Praktijk Mindfulness Den Bosch

Praktijk Mindfulness Den Bosch doet al het mogelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om misbruik, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of onbevoegde toegang tegen te gaan. Deze verplichtingen worden ook opgelegd aan de door Praktijk Mindfulness Den Bosch ingeschakelde derden (i.c. GraphicGenie). Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of als u een vermoeden heeft van misbruik van uw gegevens, neemt u dan contact op via het emailadres: info@praktijkmindfulnessdenbosch.nl.

Uw rechten

U hebt ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Mindfulness Den Bosch. Ook kunt u vragen om een overzicht van de gegevens die Praktijk Mindfulness Den Bosch van u verwerkt. Mocht u een verzoek hebben, dan kunt een e-mail sturen naar info@praktijkmindfulnessdenbosch.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek ook daadwerkelijk van u afkomstig is, zal binnen vijf (5) werkdagen telefonisch contact met u worden opgenomen. Indien u ontevreden bent over de wijze waarop Praktijk Mindfulness Den Bosch met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Of telefonisch, zie de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/telefonischcontact

Wijzigen van de privacyverklaring Praktijk Mindfulness Den Bosch

Praktijk Mindfulness Den Bosch behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op www.praktijkmindfulnessdenbosch.nl.